#iOS7needs 3.1GB #storage.No idea what I'm going to delete.
Alex Lee
0K 2
Tags :
  #storage #iOS7